З досвіду організації методичної роботи

у Підвисоцькому Будинку дитячої та юнацької творчості

Підвисоцький Будинок дитячої та юнацької творчості – це гнучка, незаформалізована підструктура Новоархангельської районної освіти, яка здатна оперативно реагувати на суспільні зміни й запити соціокультурних потреб дітей та учнівської молоді, функціонує 80 років.

Заклад працює за такими напрямками: художньо-естетичний декоративно-прикладний туристсько-краєзнавчий. Мережа гуртків (33 група, 17 гуртки) запланована на охоплення 495 дітей (1-11 класів) позашкільною діяльністю в 4-х сільських школах: Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка, Нерубайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Тернівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Кам`янецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Учителі шкіл вступають у безпосередні контакти з керівниками гуртків позашкільного закладу з метою реалізації однієї спільної мети – всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини. На цій основі взаємні зв’язки здійснюються в різних педагогічних ситуаціях (бесідах, консультаціях, обміном досвіду, проведенням спільних масових заходів) за умови спільного вирішення виховних проблем, упорядкування, корекції і координації зусиль з метою стимулювання розвитку дитячих обдарувань та інтересів, забезпечення матеріальної бази для розвитку творчих здібностей, збагачення досвіду соціальних дій, тощо. Професіоналізм взаємодії учителів шкіл і керівників гуртків позашкільного закладу починається з усвідомлення їх спільної мети з переходу від стадії з’ясування до стадії точного передбачення шляхів їх налагодження, створення умов подальшого їх розвитку, використовуючи при цьому кожний крок до педагогічної співпраці з іншими впливами, що взаємодіють один з одним і справляють єдиний спільний вплив на особистість.

У закладі утвердилася позашкільна педагогіка – педагогіка виховання вільної дитини, яка будується на основі закону творчості, що передбачає залучення дітей до реальної співтворчості інтелектуального діалогу, гармонізацію спілкування, успіх, здатність почувати себе вільними на випадок невдачі, мати право на невдачу. Тут не допускаються будь-які примуси, побоювання і страх, а навпаки, розвивається незалежна думка, система діалогічних прийомів співтворчості та інтелектуальної напруги.

Уся система позашкільної і методичної позакласної роботи має як індивідуальний так і масовий характер, будується на основі принципу добровільності.

Методична робота в БДЮТ

Методична робота в Підвисоцькому БДЮТ – це складова навчально-виховного процесу, спрямована на підвищення професійної компетентності педагогів і, як наслідок, ефективності всього освітнього процесу позашкільного закладу.

Методична служба Підвисоцькому БДЮТ – це об’єднання спеціалістів, які займаються методичною діяльністю:

Директор – Сергієнко Валентина Володимирівна, 15.12.1959 року народження, освіта вища, за фахом методист з виховної роботи, вчитель етики і психології сімейного життя, педагогічний стаж 39 років. На даній посаді 30 років. Має нагороди, грамоти райво, облво, Міністерства освіти України, подяки Президента України

та має звання «Відмінник освіти України».

Методист - Дудник Світлана Петрівна 11.01.1974 року народження, освіта вища, за фахом соціальний педагог і вчитель хореографії навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Має подяки райво, сільської ради та дирекції закладу.

Культорганізатор - Ткачук Валентина Василівна 06.11.1967 р.н. освіта середня спеціальна, має педагогічного стажу роботи 29, на займаній посаді 18 років.

Соціальний педагог – Сергієнко Алла Василівна 11.09.1985 року народження. Освіта вища, за фахом соціальний педагог, логопед і практичний психолог. Педагогічний стаж 13 років , на даній посаді з 2009 року. Має подяки райво, с.ради, дирекції БДЮТ.

Успіх роботи педколективу зумовлений, насамперед, творчою діяльністю адміністрації навчального закладу та 12 досвідчених педагогів, девізом яких стали слова С.Френе «Будь-яка людина прагне успіху».

Методична робота спрямована на практичну реалізацію ідей Закону України "Про позашкільну освіту", "Положення про позашкільний заклад", Постанов Кабінету Міністрів України, Концепції позашкільної освіти та виховання, районної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року, районної програми "Обдаровані діти", програмами Міністерства освіти та науки України, Кіровоградського обласного Центру дитячої та юнацької творчості, Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, методичною літературою та матеріалами для роботи гуртків.

Основними педагогічними та методологічними принципами є:

- особистісно-орієнтовний підхід;

- варіативно-програмний підхід;

- партнерство, рівноправна співпраця вихованців і дорослих.

Виходячи з того, що головною метою позашкільної освіти сьогодні є розвиток освітніх функцій позашкільного педагогічного процесу, методична робота орієнтується в організації роботи із педкадрами тими пріоритетними напрямками, які передбачають державні документи. Основні завдання, які ставить перед собою адміністрація закладу, враховують специфіку закладу, традиції та стан розвитку педагогічного колективу. Це методичне забезпечення освітньої діяльності, розробка і впровадження прийомів і методів позашкільної роботи, які б забезпечували високий результат діяльності. Виконуючи посадові обов’язки та функції (накопичувальні, інформаційні, навчальні) директор, методист навчального закладу створили своєрідну творчу методичну лабораторію.

Документація позашкільного навчального закладу складається із перспективного плану роботи розрахованого на 2009-2014 роки, річного плану роботи (яким передбачено розділи «Навчально-методична робота з педкадрами, план засідань методичного об’єднання керівників гуртків», «Тематика нарад при директору», «Тематика педагогічної ради»), план-сітка роботи методиста, план роботи методичної, художньої ради, щомісячні плани роботи закладу, плани роботи в канікулярний час, звітна методична, документація, розклад занять гуртків та творчих об’єднань, план проведення відкритих занять гуртків, книга контролю відвіданих занять, заходів, зразки друкованих видань з досвіду роботи педагогів закладу (брошури, папки, буклети), районні освітні програми та матеріали на їх виконання (заходи, інформації, звіти тощо), матеріали атестації педагогічних працівників, протоколи різнопланових засідань, банк даних про вихованців, різних соціальних категорій, копії основних нормативно-правових документів, наказів МОН України, Всеукраїнських профільних центрів, районного відділу освіти, плани, циклограми роботи, тижневий графік, план на місяць роботи методиста, аудіо- та відеоматеріали про роботу гуртків та проведення масових заходів закладу, плани та матеріали проведення методичних заходів (семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів професійної майстерності тощо), методичні матеріали, матеріали планування методичного об’єднання керівників гуртків, навчально-виховні програми роботи гуртків, методичний банк (розробки занять заходів, сценарії свят, методичні рекомендації, підбірки теоретичних та дидактичних матеріалів), матеріали на допомогу молодим та малодосвідченим спеціалістам, матеріали висвітлення роботи закладу, матеріали вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду, довідково-інформаційні матеріали (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти, буклети тощо), матеріали для службового користування, висвітлення результатів навчально-виховної, дослідницької, наукової та суспільно-корисної роботи у фотографіях, конспекти занять, плани самоосвіти, тематичні папки, плани роботи у канікулярний період.

Організацію і здійснення методичного забезпечення на рівні позашкільного навчального закладу планують із орієнтацією на:

- реалізацію державної політики у сфері позашкільної освіти;

- створення організаційно-педагогічних умов для професійного розвитку педагогічних працівників засобами індивідуальних, групових та масових форм методичної роботи;

- впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практичну діяльність педагогів;

- діагностико-аналітичну діяльність: вивчення ефективності і результативності навчально-виховного процесу, розвитку професійної компетентності педагогів;

- організацію роботи методичних об’єднань та координація їх діяльності;

- вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;

- підготовку методичних посібників, рекомендацій, статей;

- ведення дослідницької, пошукової роботи;

- моніторинг розвитку професійної компетентності педагогічних працівників позашкільного навчального закладу;

- створення умов для проектування індивідуального розвитку педагогів.

Основними принципами організації методичної роботи в позашкільному навчальному закладі є:

Відповідність системи методичної роботи позашкільного навчального закладу сучасному замовленню держави.

Науковість, що вимагає знання сучасних теоретико-методологічних основ розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогіки, психології, соціології з питань виховання творчої особистості.

Системність, що сприяє відпрацюванню мети, завдань, змісту, форм, методів як цілісної системи позашкільної діяльності.

Послідовність, наступність, безперервність, масовість, що вимагає всебічного охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року.

Творчий характер, що обумовлює максимальну активізацію діяльності педагогів.

Конкретність, що вимагає врахування особливостей закладу, його регіону, типу, завдань та програми позашкільної життєдіяльності.

Оперативність, гнучкість, мобільність у врахуванні сучасних вимог до розвитку позашкільної освіти.

Колективний характер, що вимагає поєднання зусиль усіх структур педагогічного колективу тощо.

Зміст методичної роботи Підвисоцького БДЮТ складають:

- робота над провідними проблемами:

у 2007/2008 н.р. «Формування особистості гуртківця духовно-багатим та фізично здоровим на історичних надбаннях українського народу»;

у 2008/2009 н.р. «Розвиток творчих здібностей становлення та самореалізація учнівської молоді в допрофесійному виборі»;

у 2009/2010, 2010/2011 н.р. «Розвиток творчих здібностей, уподобань, нахилів зростання інтересу до професійної діяльності через навчання у гуртках БДЮТ»;

2012-2013, 2014-2015 н.р. «Роль педагога у розвитку духовного, інтелектуального і творчого потенціалу вихованців під час навчально-виховного процесу»;

2016-2017 н.р. «Формування і розвиток соціально-активної особистості з почуттям національної самосвідомості і патріотизм

- аналіз стану навчально-виховної роботи та рівня розвитку вихованців відповідно до завдань позашкільної освіти;

- налагодження дослідницько-експериментальної роботи, педагогічного проектування;

- апробування освітніх проектів, розробка власних методичних рекомендацій, програм із проблем позашкільної освіти, пропозицій щодо підвищення ефективності навчально-виховної роботи закладу;

- індивідуальне, групове консультування керівників гуртків з актуальних проблем сучасного позашкілля;

- визначення рівня забезпечення потреб батьків, дітей, громадськості в додатковій освіті, прогнозування змін їхніх освітніх запитів;

- розробка критеріїв та проведення моніторингових досліджень;

- пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій у позашкільній освіті, відпрацювання механізмів оволодіння ними педагогами ПНЗ;

- вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з проблем планування та організації роботи дитячих творчих об’єднань ПНЗ;

- підтримка постійних зв’язків із методичними службами різних установ та педагогами-практиками інших типів навчальних закладів.

У структуру діяльності Будинку дитячої та юнацької творчості входить: педрада, методична рада, художня рада, методичне об’єднання керівників гуртків, проблемні семінари, педагогічні читання, моніторингові дослідження, дослідницько-пошукова робота, проектна діяльність, видавнича робота, організація представницьких масових заходів.

Діяльність адміністрації навчального закладу в позашкільному навчальному закладі сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню нових форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників тощо. Керівники гуртків, секцій, клубів, інших творчих об’єднань переймаються питаннями оволодіння передовими технологіями навчання й виховання. Методист позашкільного навчального закладу Дудник С.П. докладає максимум зусиль, до того, щоб оволодіти досягненнями науки, в першу чергу, педагогіки, психології, уміти визначити шляхи вирішення проблем діяльності педагогічного колективу; оволодівати перспективним досвідом роботи з педагогічними кадрами; усвідомлювати основні вимоги до розробки системи методичної роботи;

чітко визначати шляхи організаційно-методичного забезпечення, функціонування та розвитку навчально-виховного процесу в закладі.

У позашкільному навчальному закладі методична робота забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розвиває творчий потенціал сучасного педагога-позашкільника, вдосконалює його методичну культуру.

Завдяки специфічним умовам і особливостям організації методичної і позашкільної роботи гуртківці мають можливість розвивати свої здібності в процесі різноманітної діяльності в різних напрямках обдарувань, розсувати рамки своїх інтересів – від особистих до громадських.

У своїй роботі керівники гуртків, методист, культорганізатор, директор позашкільного навчального закладу використовують різні форми й методи діяльності, серед яких:

- методична рада з проблеми «Створення моделей, проектів позашкільного педагогічного процесу на основі взаємної співтворчості педагогів і дітей, на їхній дружбі і духовній спільності, визнаній самостійності особистості дитини на взаємоповазі і взаємній зацікавленості у суспільному успіхові у результаті діяльності»;

- художня рада з проблеми «Сприяння залученню дітей до художньої культури, формуванню творчих здібностей, самостійному засвоєнню духовних цінностей»;

- творча група з проблеми «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес для підвищення рівня майстерності»;

- проблемні семінари з проблеми «Я сам будую своє життя», «СНІД – загроза людству»;

- практичні заняття;

- дискусії, конференції;

- педагогічні читання з теми «Методичне використання сучасних педагогічних технологій та освітніх інновацій», «Виховний процес формування особистості», «Сутність та актуальність інноваційних педагогічних технологій», «Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності педагога», «Школа молодого педагога»;

- тренінги з проблеми «Психологія управління спілкуванням»;

- різнопланові конкурси;

- наради-інструктажі;

- інтегроване методичне об’єднання керівників гуртків з проблеми «Від гуртка функціонування до гуртка розвитку»;

- тижні педагогічної майстерності;

- Дні відкритих дверей;

- атестація педагогічних працівників;

- колективні форми науково-методичної роботи (створення проектів, декади професійної майстерності, тренінги, анкетування, методичні дні, консультації, оформлення методичних стендів);

- творчі звіти педагогів, закладу.

У межах роботи творчої методичної лабораторії "Сходинки до майстерності" надаються консультації з питань організації навчально-виховної роботи керівникам гуртків, проведені семінарські заняття за темами "Комунікативна компетентність педагога", "Сучасні педагогічні технології".

Організована робота по складанню "Портфоліо навчального закладу" (до якого увійшли: візитка «Квітнуть таланти», методична картка вихователя, анкета професійних потреб керівника гуртка, модель програми самоосвітньої роботи для педагогічного працівника).

Пріоритетами стали зв’язки з Кіровоградським обласним Центром дитячої та юнацької творчості, Новоархангельським Будинком дитячої та юнацької творчості.

Методична робота у позашкільному закладі стала гарантованою та ефективною завдяки тому, що зміст її роботи організований нестандартно, яскраво, живо, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів; вона надає педагогам відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід на навчально-виховний процес; результат її відчутний на рівні підготовленості дітей, їхнього ставлення до занять, до педагога; задовольняє більш широкі духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога; створює умови виникнення творчого спілкування з колегами, об’єднує цілеспрямованістю до спільної мети; постійно користується увагою адміністрації закладу: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків роботи за півріччя, рік.

Система науково-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації педагогів, створення творчого педагогічного колективу передбачає залучення педагогів до інноваційної діяльності.

Інноваційні технології у системі методичної роботи з педкадрами, як стимулюючий процес, передбачають прагнення педагогів репрезентувати власне розуміння цілей навчання і виховання. Самих теоретичних знань, на сьогодні, у керівників гуртків не досить. Тому кожен педагог робить кроки до того, щоб оволодіти вміннями і навичками. Методист Агоста О.В. у практичній діяльності з керівниками гуртків застосовує тренінгові методики, які працівники закладу використовують при проведенні гурткових занять, виховних заходів. Більшість методичних закладів проходять в нетрадиційних формах. Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце займають інтегровані заняття та виховні заходи, яку стимулюють різноманітні форми творчої співпраці гуртківців.

З минулого навчального року вся навчально-виховна діяльність націлена на впровадження проектних технологій.

Відповідно до проблеми позашкільного закладу розроблено довгостроковий 5-ти річний проект:

«Через творчість до професійної майстерності». Виходячи з напрямків гурткової роботи, розроблено три короткострокові проекти на 2010/2011 навчальний рік: «Прекрасне бачимо і творимо», «Мистецтво - духовна цінність особистості», «Люби і знай свій рідний край».

- «Люби і знай свій рідний край» (напрямок: туристсько-краєзнавчий; тип проекту – соціальний, учасники проекту – керівники гуртків туристсько-краєзнавчого напряму, розрахований на навчальний рік, мета проекту: вивчення минулого рідного краю, славних справ земляків, історії Підвисоцької землі; навчити учнів нести людям добро, дбати про власне здоров’я, брати активну участь у громадському житті села, району, країни; виховання почуття поваги до сімейних реліквій, старших людей, історії нашого краю; очікувані результати проекту: підвищення інтелектуального розвитку та пізнавальних інтересів гуртківців; набуття навичок колективної праці);

- «Прекрасне бачимо і творимо» (напрямок: декоративно-прикладний; тип проекту – пошуково-творчий, учасники проекту – керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва, розрахований на навчальний рік, мета проекту: формувати творчі здібності і компетентність гуртківців; розвивати уявлення про різноманітні види декоративно-прикладного мистецтва; розкрити й активізувати творчі можливості учнів на заняттях; показати майстер-клас на гуртках макраме, сувенір, бісероплетіння, випилювання, випалювання; виховувати шанобливе ставлення до краси; розвивати почуття прекрасного бажання творити цю красу; очікуваний результат проекту: розвиток пізнавальних інтересів учнів; удосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі; набуття учнями навичок дослідницької діяльності, застосування індивідуально-творчої фантазії; формування навичок працювати колективно);

- «Мистецтво – духовна цінність особистості» (напрямок: художньо-естетичний; тип проекту – пошуково-творчий,

- учасники проекту – керівники гуртків художньо-естетичного напрямку, розрахований на навчальний рік,

- мета проекту: формування культурологічних, комунікативних, соціальних, творчих та інформаційних компетентностей гуртківців; розвиток уявлень про різноманітність видів художньо-естетичного напрямку; розкриття та активізація творчих можливостей учнів; виховання шанобливого ставлення до культурного ставлення українців, естетичних смаків, розвиток почуття прекрасного;

- очікуваний результат проекту: розвиток пізнавальних інтересів учнів; розвиток авторської майстерності; набуття учнями навичок працювати колективно);

- «Через творчість до професійної майстерності» напрямок: творчо-просвітницький;

- тип проекту – теоретично-практичний,

- учасники проекту – 13 керівників гуртків, учні, батьки, розрахований на довготривалий період – 5 років,

- мета проекту: розвиток творчої особистості за здібностями та уподобаннями; формування пізнавального інтересу, зацікавленості учнів і самореалізація їх вмінь і навичків у виборів професійної діяльності; виховання поваги до людей різних професій, естетичних смаків, любові до прекрасного;

- очікуваний результат проекту: вироблення стійких переконань в учнів у виборі майбутньої професії).

Головною особливістю методичного забезпечення позашкільного педагогічного процесу є те, що він будується на взаємній співтворчості педагогів і дітей, на їхній дружбі і духовній спільності, визнаній самостійності особистості дитини на взаємоповазі і взаємній зацікавленості у суспільному успіхові у результаті діяльності.

Керівники гуртків довели, що їхня співтворчість побудована на основі сприятливих міжособистісних стосунків, створених умов духовно-психологічного комфорту. Члени педагогічного колективу, у рамках роботи проблемного семінару та засідань методичного об’єднання опрацювали державний стандарт загальної освіти, вимоги до навчальних програм роботи гуртків, рекомендації щодо організації виховної роботи з дітьми і відповідно логічно реалізують виховні завдання у практичній діяльності кожного окремо взятого гуртка.

Позашкільний заклад має велику матеріальну базу, яка наповнена різноманітною і корисною роботою, безпосередньо, створеною руками керівників гуртків, вихованцями та їх батьками, зокрема, це сценічні костюми, яких налічується близько 400 одиниць.

/Files/images/8277044_m.png

МЕТОДИЧНА РОБОТА В БДЮТ 2016 -2017 н.р.

Методична робота в Підвисоцькому БДЮТ – це складова навчально-виховного процесу, спрямована на підвищення професійної компетентності педагогів і, як наслідок, ефективності всього освітнього процесу позашкільного закладу. Методична робота спрямована на практичну реалізацію ідей Закону України "Про позашкільну освіту", "Положення про позашкільний заклад", Постанов Кабінету Міністрів України, Концепції позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання. Це методичне забезпечення освітньої діяльності, розробка і впровадження прийомів і методів позашкільної роботи, які б забезпечували високий результат діяльності.

Зміст методичної роботи Підвисоцького БДЮТ складають:

- аналіз стану навчально-виховної роботи та рівня розвитку вихованців відповідно до завдань позашкільної освіти;

- налагодження дослідницько-експериментальної роботи, педагогічного проектування;

- апробування освітніх проектів, розробка власних методичних рекомендацій, програм із проблем позашкільної освіти, пропозицій щодо підвищення ефективності навчально-виховної роботи закладу;

- індивідуальне, групове консультування керівників гуртків з актуальних проблем сучасного позашкілля;

- визначення рівня забезпечення потреб батьків, дітей, громадськості в додатковій освіті, прогнозування змін їхніх освітніх запитів;

- розробка критеріїв та проведення моніторингових досліджень;

- пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій у позашкільній освіті, відпрацювання механізмів оволодіння ними педагогами ПНЗ;

- вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з проблем планування та організації роботи дитячих творчих об’єднань ПНЗ;

- підтримка постійних зв’язків із методичними службами різних установ та педагогами-практиками інших типів навчальних закладів.

У структуру діяльності Будинку дитячої та юнацької творчості входить: педрада, методична рада, методичне об’єднання керівників гуртків, проблемні семінари, педагогічні читання, моніторингові дослідження, дослідницько-пошукова робота, проектна діяльність, видавнича робота, організація представницьких масових заходів.

Методична робота. І семестр.

- Робота з керівниками гуртків щодо планування гурткової роботи: розробка навчальних програм, ознайомлення з Концепціями та програмами національно-патріотичного виховання учнів, моделювання системи гурткових занять;

- Інформаційні наради по використанню ІКТ на заняттях гуртків;

- Методичні наради ознайомлення з обласною програмою посилення національно-патріотичного виховання в навчальних закладах;

- Консультування молодих та новопризначених педагогів – керівників гуртків щодо організації навчально-виховного процесу; моделювання системи гурткових занять;

- Координація культурно-масової роботи: планування виховних заходів до Міжнародного Дня Миру, Дня Гідності і Свободи, Тижнів безпеки життєдіяльності;

- Навчальні методичні читання: розробка виховних планів, проектів;

- Створення блогів, створення і додавання сторінок на веб-сайт закладу;

- Ознайомлення педагогів БДЮТ з інноваційними формами і методами гурткової роботи;

- Інформування громадськості через місцеві засоби інформації, сайт та блоги закладу про діяльність і перспективи розвитку БДЮТ;

- Проведено 2 методоб’єднання керівників гуртків Підвисоцького НВО:

ЗАСІДАННЯ 1

1.Планування діяльності методоб'єднання керівників гуртків Підвисоцького НВО.

2.Вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу.

ЗАСІДАННЯ 2

1. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення.

2. Підвищення компетентності керівника гуртка в роботі з гіперактивними дітьми.

Друге засідання методоб'єднання відбулося в формі дискусії і мозкового штурму, як ефективного колективного обговорення, пошуку нових рішень та ідей, який спонукав учасників проявити свою творчість і уяву. Це ефективний метод, який допоміг знайти кілька рішень з конкретної теми та проблеми.

/Files/images/0_cd35b_db5058f3_orig.gif

Кiлькiсть переглядiв: 491